MENU

NAJčITANEJSIE

1 Recepty

Bez múky a cukru! Zdravý banánový chlieb len z piatich ingrediencií

2 Móda | Sex & vztahy

11 dôkazov, že sa do vás zamiloval a myslí to vážne

3 Sex & vztahy

Prvý sex a strata panenstva: Kedy je ten správny čas?

4 Recepty

Zdravé lievance zo špaldovej múky

Všeobecné podmienky používania internetového portálu Idealna.sk

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom internetového portálu Idealna.sk je spoločnosť Twenty Media s.r.o., so sídlom Plezenská 3102/4, 831 03 Bratislava, IČO: 47 603 411, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 95740/B (ďalej len ako „TM“).

  2. Internetový portál Idealna.sk označuje doménu najvyššej úrovne www.idealna.sk.

  3. Poskytovanie a využívanie služieb na Idealna.sk sa spravuje týmito podmienkami (ďalej aj ako „ Podmienky“).

  4. Konkrétne podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie určitej služby, sú uvedené na príslušnej webovej stránke.

  5. Podmienky Idealna.sk sú záväzné pre všetkých návštevníkov Idealna.sk.

 1. Registrácia na Idealna.sk a ochrana súkromia používateľa

  1. Registrácia na Idealna.sk je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb, a to na základe vytvorenia svojho účtu (ďalej aj ako „ Účet“). Neregistrovaní návštevníci stránok Idealna.sk nebudú mať plný prístup k niektorým ponukám a službám. Niektoré zo stránok Idealna.sk môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Idealna.sk. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

  2. Používateľ vytvára na webových stránkach Idealna.sk svoj Účet vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami.

  3. Na základe registrácie, spoločnosť TM zhromažďuje a ďalej spracúva informácie, na základe ktorých bude možné priamo či nepriamo registrovaného používateľa identifikovať v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné informácie, pokiaľ ich používateľ dobrovoľne poskytne spoločnosti TM pri registrácii alebo kedykoľvek počas poskytovania služieb.

  4. Používateľ pri registrácii na Idealna.sk dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na Idealna.sk, a to na účely poskytovania služieb na Idealna.sk vrátane zaradenia do zákazníckej databázy počas celej doby trvania Účtu používateľa. TM je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie TM okamžite ukončiť používateľovi poskytovanie služieb, na využívanie ktorých sa vyžaduje registrácia.

  5. TM ako prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany -sprostredkovateľov- na základe písomného zmluvy o poverení, pričom zoznam poverených osôb bude zverejnený na stránke Idealna.sk bezodkladne po poverení. Zverejnenie aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov sa považuje za oznámenie v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej aj ako „zákon“). V súvislosti s poskytovaním služieb registrovanému používateľovi môžu byť jeho osobné údaje predmetom cezhraničného toku osobných údajov do krajín v rámci Európskej únie, do tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov ako aj do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Zoznam príjemcov, ktorým budú osobné údaje registrovaného používateľa sprístupnené, zoznam tretích strán, ktorým budú údaje poskytnuté, vrátane krajín, do ktorých sa uskutoční prenos, TM oznámi registrovanému používateľovi rovnakým spôsobom ako aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov.

  6. TM poskytne údaje o registrovanom používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej TM môže poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom TM v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s webovou stránkou Idealna.sk.

  7. Práva používateľa sú uvedené v ust. § 28 a nasl. zákona a používateľ je okrem iného oprávnený na základe písomnej žiadosti požadovať od TM vyžadovať : (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, (ii) b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu údajov o prevádzkovateľovi, sprostredkovateľovi, účel spracovania údajov, zoznam alebo rozsah údajov ako aj doplňujúce informácie týkajúce sa spracovania (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal TM osobné údaje na spracúvanie, (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi) ) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, ( viii) ) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

  8. TM vyhovie požiadavke registrovaného používateľa a písomne ho informuje o vykonaných opatreniach najneskôr do 30 dní od prijatia požiadavky. Požiadavky registrovaných používateľov TM vybaví bezplatne s výnimkou požiadaviek podľa čl. II ods. 7 bod (iv) týchto Podmienok , kedy je TM oprávnený požadovať úhradu vo výške materiálnych nákladov na zhotovenie kópií, zadováženie technických nosičov a odoslanie informácie používateľovi.

  9. Používateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o TM, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak používateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu , t.j. ak pri registrácii používateľ uviedol, že má záujem o zasielanie správ obsahujúcich informácie o iných službách alebo novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce komerčné informácie tretích osôb. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy a používaním osobných údajov na účely priameho marketingu. TM môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke Idealna.sk v časti Kontakty alebo na kontaktné údaje uvedené v čl. I ods. 1 týchto Podmienok alebo spôsobom uvedenom v konkrétnom e-maily komerčnej komunikácie ( napr. hypertextový odkaz a pod.). Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby TM pre používateľa.

  10. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, TM je oprávnený Účet používateľa zrušiť alebo jeho používanie dočasne obmedziť. TM nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Účtu.

 1. Práva a povinnosti TM

  1. TM poskytuje služby na Idealna.sk v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. TM neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. TM nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na Idealna.sk.

  2. TM sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy TM vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na Idealna.sk, používateľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

 1. Pravidlá komunikácie na Idealna.sk

  1. Obsah na Idealna.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu TM zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich TM. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia TM je zakázané. TM ako oprávnený zástupca autorov článkov a iných materiálov zverejnených na Idealna.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 618/2003 Z.z. zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ( autorský zákon) v platnom znení.

  2. Používatelia sú oprávnení v rámci niektorých služieb na Idealna.sk zverejňovať svoje názory a iné informácie, pričom TM na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. TM nezodpovedá za prenášané informácie na stránkach Idealna.sk. Príspevky používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a TM nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi.

  3. Používateľ je povinný pri zverejňovaní obsahu dodržiavať obmedzenia podľa článku V. ods. 2 týchto Podmienok.

  4. TM si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na stránkach Idealna.sk, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.

 1. Práva a povinnosti používateľa

  1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na Idealna.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

  2. Používateľom služieb na Idealna.sk je zakázané:

a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,

c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,

d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

h) otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,

i) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej členov,

j) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,

k) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,

l) šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,

m) navádzať ostatných používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s morálnymi zásadami,

n) zverejňovať akékoľvek príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.

  1. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Idealna.sk a súhlasí s tým, že nebude používať Idealna.sk na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

  2. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať TM o zrušenie jeho registrácie na Idealna.sk spôsobom a postupom podľa čl. II týchto Podmienok a TM sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

 1. Záverečné ustanovenia

  1. TM je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Idealna.sk. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach. TM si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na Idealna.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

  2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok TM, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

  3. Používateľ a TM sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Idealna.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

  4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.12.2016.

Top

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close